Tin tức và Sự kiện
Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Link xem danh sách đầy đủ tại đây: Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ TN năm 2024